#Notatnik

Jungle echoes / Echa dżungli

Dzieje się bardzo dużo i bardzo intensywnie w różnych światach. Cały czas.

Czułem że powinienem tu przyjechać, duchy dżungli wzywały. Niedługo po przyjeździe po raz pierwszy wziąłem udział w ceremonii z Ayahuaską. Potężne doświadczenie. Zaniosło mnie głęboko w świat duchów.

A lot of thing going on very intensively in different realms, all the time.

I felt that I should come here, heard calling from jungle spirits. Shortly after arrival I made my first Ayahuasca ceremony. Very powerful experience. It brought me very far into the world of spirits.

_MG_9909

Floating
Bardzo wiele od tamtej pory doświadczyłem. Spotkałem swoich starych duchowych towarzyszy, jak i nieprzyjaciół. Poznałem sporo prawdy o sobie samym. Racjonalna zachodnia świadomość jest jak czubek góry lodowej. Uczę się i dostaję wiele lekcji, często niełatwych. W świecie materialnym też wystawienie na ból, słabość i niemoc, które są także częścią życia. Miałem dość nieciekawy wypadek z siekierą, zraniłem się w stopę rąbiąc drewno w dżungli. Przeciąłem mięsień. Spędziłem prawie 4 tygodnie w hamaku na pograniczu dżungli i Amazonki. Dostałem mnóstwo pomocy z każdej strony. Bardzo wielkie i bardzo piękne doświadczenie. Teraz wiem, że to było potrzebne i myślę, że wiem dlaczego.

Since that time I experienced so much. I met my spiritual companion, old friends, and hostile as well. I learned a lot of truth about myself. Rational western self-conciousness is just like a top of the iceberg. I learn and receive many lessons, often not easy ones. In material world a lot of pain, weakness and informity, which are a part of life as well. I’ve had quite serious accidend with axe, injured my foot when I was chopping the wood in the jungle, cut muscle. I spent almost four weeks in hamock between jungle and Amazon river. Tons of help from all possible way, I get emotional when I recall it. Very big and very beautiful experience. Now I know, it was needed, and I know what for.

_MG_0015

_MG_0102

_MG_0239

_MG_0483-Editmale

Mimo trudności i słabości, drogę toruje światło, miłość i zaufanie. Ścieżka się nie zmieniła, została tylko pogłębiona o dodatkowe aspekty, które jak się okazało, zawsze były częścią mnie. Umarłem, żeby potem narodzić się na nowo. Przeżyłem coś w rodzaju inicjacji i chyba mam coś do zrobienia. W toku tej wędrówki widzę też, jak bardzo potrzebna jest nam na tym świecie miłość.

Kilka dni po przyjeździe do dżungli, spotkałem Zacharego, amerykanina z Hawajów. Poziom wzajemnego zrozumienia i pokrewieństwa jest wyjątkowo nieprzypadkowy. Pracujemy z roślinną medycyną, trzymamy się razem i będziemy kontynuować podróż. Niewykluczone, że wiele razem zrobimy w przyszłości. Ale przyszłość nie potrzebuje słów.

Despite difficulties and weaknesses, this way is guided by light, love and trust. Path haven’t changed, it was only deepen for futhter aspects, which – how it turned out, was always part of me. I died and born again. I experienced something like initiation. Probably I have something to do. During this this adventures, I also realised how important love is for this world.

Few days after arrival to the jungle I met Zachary, an american from Hawaii. Level of mutual understanding and kinship between us – is extremly nonrandom. We work with plant medicine, hanging out and we will travel together. It’s possible that we gonna make a lot things together in future. But future doesn’t need words.

_MG_0164

_MG_0925
To wszystko dzieje się na takich poziomie mnie i z taką siłą, że mam dużą trudność ze znalezieniem słów, żeby się tym podzielić tak, jak bym chciał i bez śladu ego; Jednocześnie jest takie piękne i prawdziwe, że czuje, że nie powinienem zachować tego tylko dla siebie. Przyjdzie czas na dzielenie się. Dostałem sygnały, że mam dzielić się więcej.  Mam tu też ze sobą narzędzia, które to ułatwiają. Zdjęcia się naciskają, piękne miejsca, piękni ludzie i piękne przyjaźnie.

It’s all happening at such a level me with such force that I have great difficulty in finding words to share this as I’d like to, and without a trace of ego; At the same time it is so beautiful and true, that I feel, that I shouldn’t keep it for myself. There will come a time for sharing. I got a signal that I should share more. I also have with me the tools that make it easier. Pictures are apperaing by themselves, beautiful places, beautiful people and beautiful friendships.

_MG_9994-Edit

_MG_0412-Edit-Edit

_MG_0485

_MG_0675
Za kilka dni zaczynamy dwutygodniowy proces diety z szamankami z plemienia Shipibo, osadzonego niedaleko Pucallpy, nad rzeką Ukajali. Nie mogę się doczekać ich pięknych pieśni Icaros.
Wczoraj opuściliśmy dżunglę, po dwóch miesiącach. Jesteśmy w głośnym, szalonym Iquitos. Jutro łódź do Pucallpy. Pewien etap się kończy. Noga się prawie zagoiła, chodzę i jest co raz lepiej. Na tym kończę.

Teraz dopiero się zacznie.

In a few days we will begin a two-week process of diet with powerful Shipibo tribe shamans, embedded near Pucallpa, on the river Ucayali. I can not wait to hear their beautiful icaros songs.

 

Yesterday we left the jungle, after two months. We are in a loud and crazy Iquitos. Tomorrow boat to Pucallpa. Some stage ends. The leg is almost healed, I walk, and what time is better. In this moment I will end.

Now it will just begin.

_MG_9759

Advertisements