#Notatnik

Kinga

Posted in Notatnik / Note, Polska / Poland by ja on January 18, 2017

No i mieszkamy na wsi :)

//
So finally we live in the country side :)

img_9399-edit-edit-edit

img_9424-edit

img_9419-edit

img_9411-edit-edit

img_9412-edit

img_9403-edit-edit

Advertisements

Zima / Winter

Posted in Notatnik / Note, Słowa / Words by ja on June 9, 2014

Przyszedł ten moment, w którym czuję, że wystarczy. Oznacza to najwyraźniej, że wpis o zimie jest gotowy. Jest jeszcze całe mnóstwo obrazów, słów, ale sens polega na tym, żeby dobrać te właściwe. Nie opowiedzieć za mało ani za dużo. Żeby ta opowieść płynęła sama.

Z pierwszym śniegiem coś ważnego się skończyło, zatrzymało. Dwie ścieżki się rozeszły. A potem wszystko przybrało inną formę.

Dużo czasu wypełnionego myślami, dużo ciężkiej pracy, dużo ruchu, codziennej, intensywnej jogi, dużo lasu i pisanie, dużo pisania. A między tym wszystkim radosny pęd, dynamika i silny żywioł roweru.

Okolica w której mieszkam sprawia, że poruszam się ścieżkami, skrótami między zdziczałymi częściami miasta, koleją, lasem, rzeką, starymi fabrykami, gdzie nie spotyka się prawie nikogo.

Większość czasu tej zimy spędziłem tak naprawdę z samym sobą, podróżując w głąb myśli, dążąc do równowagi.
Z pisaniem pracy, książkami, utwierdzaniem się w zmianach, które przyszły jesienią.

Jesień wiele zmieniła.

Wciąż nowe przygody, nowe odkrycia, na zewnątrz i wewnątrz. Wiele nauczyła mnie joga.

Samotność daje możliwość konfrontacji w wieloma pytaniami i wątpliwościami. Na niektóre z nich można odpowiedzieć tylko przed samym sobą. Nikt inny nie da odpowiedzi, ani tego za nas nie przepracuje. Na przykład prosta konfrontacja z własnym byciem. Tym, że się po prostu JEST i czy to wystarczy do zgody i spokoju, czy może coś sprawia, że nie.

Przerwy od pisania i niepisania pracy, wypełniało stawianie cichych kroków w miękkim leśnym poszyciu. Długie wnikanie w drzewne struktury i kształty uśpionych form życia. Nasłuchiwanie i radosna obserwacja echa, które wybrzmiewa potem w ciele i umyśle.
//

This time has come, I feel it’s enough. It means probably that story about winter is ready. There are still plenty of images and words, but the sens is to choose right ones. Do not tell too little nor too much. To make this story flow, just by itself.

With the first snow something important was over, stop. Two paths diverged. And then things took a different form.

A lot of time filled with thoughts, a lot of hard work, a lot of motion and intensive yoga, a lot of forest and writing, a lot of writing. And between all of this – joyous momentum, dynamics and a strong element on the bike.

The area in which I live makes me moving the paths, shortcuts between feral parts of the city, rail, forest, river, old factories, where you doesn’t meet almost anyone.

Most of the time this winter I spent so really with myself, traveling deep into the mind, following the balance.
With the writing my MA thesis, books, affirmation in the changes that came in the autumn.

Autumn has changed a lot.

Still new adventures, new discoveries, outside and inside. Yoga taught me a lot.

Loneliness gives you the opportunity to confront the many questions and doubts. For some of them can be answered only to himself. Nobody else can answer questions inside you, or that you have to work on. For example, a confrontation with simple fact of existence. That’s about – you just EXIST, and is it enough to consent and peace, or something cause – that not.

Brakes from writing and not writing work were filled by putting silent steps in the soft forest floor. A long penetration into the wood structure and shapes of sleeping forms of life. Listen and watch joyful echo that resounds then in body and mind.

ZIMA1t ZIMA2 ZIMA3t ZIMA4

Tagged with: , , , ,

Ostatnie miesiące / Last months

Posted in Głowna / Main, Notatnik / Note by ja on April 24, 2013

wpis

Tagged with: , , ,

Along eastern border with Marta

Posted in Notatnik / Note, Podróż / Travel by ja on November 29, 2012

Tagged with: , ,